Xa tít Phiên Ngung quận,
Đền thần ngoảnh lại trông.
Trời xanh liền nước biếc,
Ao lục khuất tường hồng.
Cõi Võ trong mờ mịt,
Bia Hàn tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)