Xa tít Phiên Ngung quận,
Đền thần ngoảnh lại trông.
Trời xanh liền nước biếc,
Ao lục khuất tường hồng.
Cõi Võ trong mờ mịt,
Bia Hàn tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)