Trỗi khúc xuân ca hứng chửa tàn,
Hương trời lạnh lẽo luống riêng than.
Nhìn hoa, nhân thế nhường trong mộng,
Ai kẻ đêm trường thức hỏi han?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)