Trỗi khúc xuân ca hứng chửa tàn,
Hương trời lạnh lẽo luống riêng than.
Nhìn hoa, nhân thế nhường trong mộng,
Ai kẻ đêm trường thức hỏi han?


Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)