05/02/2023 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Hải từ vịnh kỳ 1
南海祠詠其一

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2019 16:01

 

Nguyên tác

番禺看地盡,
四獨有神祠。
碧濼連蒼海,
紅垣蔽綠瀰。
混芒收禹甸,
靈異紀韓碑。
此日揚帆過,
安澗爲爾旂。

Phiên âm

Phiên Ngung[1] khán địa tận,
Tứ độc hữu thần từ.
Bích lạc liên thương hải,
Hồng viên tế lục my.
Hỗn mang thu Vũ điện[2],
Linh dị kỷ Hàn bi[3].
Thử nhật dương phàm quá,
An giản vị nhĩ kỳ.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Xa tít Phiên Ngung quận,
Đền thần ngoảnh lại trông.
Trời xanh liền nước biếc,
Ao lục khuất tường hồng.
Cõi Võ trong mờ mịt,
Bia Hàn tạc đức công.
Trương buồm nay vượt biển,
Nhất lộ cầu hanh thông
Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016
[1] Thuộc tỉnh Quảng Đông, ngày xưa Triệu Đà đóng quân ở đây.
[2] Vua Đại Vũ nhà Hạ chia khu vực Trung Quốc làm chín châu.
[3] Hàn Dũ là thứ sử Triều Châu, làm văn bia dựng ở thần từ để ghi tạc công đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Nam Hải từ vịnh kỳ 1