18/04/2024 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hổ Môn vọng hải kỳ 2
虎門望海其二

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2019 20:26

 

Nguyên tác

遥聞颯沓鐵衣聲,
玉破珠殘歷亂頃。
風倦一山天際落,
濤驚萬鼓水中鳴。
陸沉城闕蒼煙出,
鬼市樓臺白晝生。
魯漫令丁俱在望,
七州洋外不知名。

Phiên âm

Dao văn táp đạp thiết y thanh,
Ngọc phá châu tàn lịch loạn khuynh.
Phong quyện nhất sơn thiên tế lạc,
Đào kinh vạn cổ thuỷ trung minh.
Lục trầm thành khuyết thương yên xuất,
Quỷ thị lâu đài bạch trú sinh.
Lỗ Mạn Linh Đinh câu tại vọng,
Thất châu Dương ngoại bất tri danh.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Ron reng giáp sắt tiếng xa đưa,
Ngọc phá châu chìm cảnh xác xơ.
Gió cuốn lưng trời non đổ sụp,
Sóng xao mặt biển trống vang khua.
Dấu xưa thành khuyết chìm mây khói,
Chợ quỷ lâu đài bóng ảo mơ.
Kìa biển Linh Đinh, non Lỗ Mạn,
Bảy châu ngoài cõi biết đâu thưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Hổ Môn vọng hải kỳ 2