Chạm ngấn tầng mây một ngọn cờ,
Kinh thành ngày trước, tỉnh bây giờ.
Tượng đồng Trấn Vũ hơi còn ngát,
Bia đá Hoa Văn nét chửa mờ.
Bảo tháp lơ thơ chùm cỏ mới,
Duềnh Tô lai láng bóng trăng xưa.
Gặp ai cố lão ra đây hỏi:
Chốn cũ phồn hoa đã phải chưa?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]