Hay là ông Lý khổng lồ xây?
Mới có non non nước nước này.
Ngó lại ngó qua năm đống đá,
Tu lên tu xuống mấy ông thầy.
Lên đài Vọng Hải trông xa mú,
Vào động Huyền Không thấy trống quầy.
Lếu láo ngâm đưa đôi chén rượu,
Cõi trần khi cũng có tiên đây.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Phan Khôi, “Nam âm thi thoại”, Nam Phong tạp chí, số 8, 2-1918