Nghe nói Hành Sơn cảnh tuyệt vời,
Cõi trần dạo bước thử xem chơi.
Năm hòn chót vót cây chen đá,
Bốn mặt mênh mông nước lộn trời.
Bãi cát trắng phau cơn gió bụi,
Chòm râu xanh ngắt bóng trăng khơi.
Ngự thi nét bút còn như vẽ,
Dâu bể bao phen đã đổi dời!