Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Bạt Hổ (2 bài)
- Nguyễn Quý Luân (1 bài)
- Lê Trung Đình (2 bài)
- Lê Ninh (1 bài)
- Bùi Thức (3 bài)
Tạo ngày 12/08/2015 10:40 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Mại 阮文邁 (16/12/1858 - 11/2/1945) tự Tiểu Cao 小皋, hiệu Lô Giang 蘆江, người xã Niêm Phò, nay là xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, đỗ cử nhân khoa Giáp Thân, niên hiệu Kiến Phúc thứ nhất (1884), đỗ phó bảng khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Thành Thái thứ nhất (1889) đời Nguyễn. Ông làm quan Tri phủ An Nhơn, Viên ngoại Cơ mật viện, Bố chính sứ Thanh Hoa.