Lo thay chi mệt hỡi ai ơi
Trong hội văn minh chẳng thiếu người
Màn tía hoa thần còn nhuộm để
Chỉ hồng nguyệt lão đã xe rồi
Cầm lòng trinh bạch nêu cao giá
Rõ mặt anh hùng mới sánh đôi
Sớm muộn biết đâu hay với dở
Biết nhau xin chớ bỡn nhau chơi

(Nguyễn Mai là một ông nghè làng Tiên Điền, cháu 4 đời của Nguyễn Du)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.