Say non say nước lại say chùa
Mến nước non càng mến cố đô
Đuốc tuệ lưng trời tà muội dẹp
Gươm khôn phất gió quỷ ma trừ
Bùi ngùi tháp cổ trên nền cỏ
Cám cảnh bia tàn trước gió mưa
Vịnh cảnh bao lâu xin hỏi Phật
Có chăng non nước đặng như xưa?


Nguồn: Non Nước - Ngũ Hành Sơn qua thơ văn, Nguyễn Công Thuần, NXB Đà Nẵng, 2017