14.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 19:02

Quyền trọng oai trên trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chôm chổm một mình ngồi.
Quản bao sương tuyết nào chi kể,
Khéo dử cao lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị phi giương tráo mắt,
Những lời trần tục gác ngoài tai.
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng,
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]