24/07/2024 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chó đá

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 19:02

 

Quyền trọng oai trên[1] trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chôm chổm[2] một mình ngồi.
Quản bao sương tuyết nào chi kể,
Khéo dử cao lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị phi giương tráo mắt,
Những lời trần tục gác ngoài tai[3].
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng,
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.
[1] Khảo dị: “ơn trên”.
[2] Khảo dị: “chem chẻm”.
[3] Khảo dị: “biếng vào tai”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Con chó đá