Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Phác (2 bài)
- Vương Uẩn (2 bài)
- Phương Hồi (1 bài)
- Hồ Chi Duật (1 bài)
- Hách Kinh (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (2 bài)
- Nguyễn Đôn Phục (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 15/12/2007 07:08 bởi Vanachi
Tạ Phương Đắc 謝枋得 (1226-1289) tự Quân Trực 君直, hiệu Điệp Sơn 疊山, người Dặc Dương, Tín Châu (nay thuộc Giang Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ đồng bảng với Văn Thiên Tường. Cuối đời Tống, khi quân Nguyên tràn sang phía đông, đem quân chống Nguyên nhưng thất bại, đổi tên họ ẩn cư ở Phúc Kiến. Nhà Nguyên nhiều lần mời gọi nhưng không theo, sau bị ép đến Yên Kinh, tuyệt thực mà chết.

 

Tuyển tập chung