Ngày ngày chim quốc gọi người về
Một tấm lòng son nhớ cảnh quê
Vọng Đế có linh xin hỏi nhé
Cho biết như tôi có được về

tửu tận tình do tại