Hiểu nhau từ nhỏ ý tình sâu
Bàn luận thơ Nôm vẫn kiếm nhau
Ví thử từ nay còn sáng tác
Cõi âm thưởng thức những ai đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.