Chẳng lẽ các cậu không biết –
Bố tớ vàng rực, to đùng?
Bốn chân nặng thôi rồi nhá
Bờm dày trông rất oai hùng.

Bố gầm to còn phải nói -,
Thật trầm, vang tận mãi xa
Bữa trưa bố ăn thịt đấy,
Còn chúng tớ bú sữa bò.