Cái bàn có bốn chân
Đứng trên đất
Mà không cần
Guốc, giày, dép, tất!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)