Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]