Phương bắc Yên Kinh vạn dặm đàng
Cánh buồm sứ giả lướt Trường Giang
Bờ xanh khe biếc qua dằng dặc
Đào đỏ dòng trong trải ngút ngàn
Vách đá dọc sông bày bức hoạ
Hàng cây bên bãi vẳng âm đàn
Say sưa cảnh đẹp ta nhìn ngắm
Ngâm vịnh cửa thuyền bóng xế lan