Tuy rằng thành bại tự trời, tiếng xướng nghĩa trước tiên, còn truyền Nghệ Tĩnh;
Than nhẽ anh hùng không đất, tiết phò vua cao cả, khá sánh Hồng Lam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại