Pháp đuổi Hàm Nghi tới Quảng Bình,
Đầu tiên khởi nghĩa cụ Lê Ninh,
Lòng ghi sắt đá cương thường trọng,
Thân trải non sông [...] bộ khinh.
Tiếng nổi theo vua ầm bốn bể,
Gan liều vì nước thoả ba sinh.
Quảng Nam, Quảng Ngãi nghe theo cụ,
Cụ chết, nghìn thu cụ cũng vinh.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]