27/06/2024 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Lê Ninh

Tác giả: Nguyễn Dưỡng Giá

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2020 15:44

 

Pháp đuổi Hàm Nghi tới Quảng Bình,
Đầu tiên khởi nghĩa cụ Lê Ninh,
Lòng ghi sắt đá cương thường trọng,
Thân trải non sông [...][1] bộ khinh.
Tiếng nổi theo vua ầm bốn bể,
Gan liều vì nước thoả ba sinh.
Quảng Nam, Quảng Ngãi nghe theo cụ,
Cụ chết, nghìn thu cụ cũng vinh.
[1] Chỗ này thiếu một chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Dưỡng Giá » Điếu Lê Ninh