Sầu khoá non My biết mấy trùng
Tơ tình muốn dứt, dứt nào xong
Tiếng tăm ai chả e bia miệng
Đen bạc ta đâu phụ tấc lòng
Hào khí theo hai chòm tóc ngắn
Si hồn nương một ngọn đèn chong
Suối vàng Động bích nào đâu có
Giấc mộng canh tàn cũng viển vông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)