Muôn ngàn dặm da trắng tới xâm lăng, sống chẳng đội chung trời Đại Việt;
Ba mươi tuổi đầu xanh ra chống cự, thác thêm nổi tiếng đất Văn Lâm.


Nguồn:
1. Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, NXB Nghệ An, 1995
2. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007