Đứng đầu bao nhánh bao sông
Đất trời muôn dặm một vùng vạch phân
Vững vàng nâng đỡ thuyền quân
Mái chèo khua nước lăn tăn hoa đào
Mưa xong sông chảy ào ào
Nước dâng gió thổi khác nào con thoi
Sự đời dâu biển ngắm soi
Phồn hoa kim cổ coi nơi bến đò

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)