Sông Tô mấy khúc uốn vào,
Ấy là có lắm anh hào ở trong.
Sông Tô một dải lượn vòng,
Ấy nơi liệt nữ anh hùng giáng sinh.
Sông Hồng một khúc uốn quanh,
Văn nhân tài tử lừng danh trong ngoài.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002