Sông Tô nước đục lờ lờ,
Cắm sào mà đợi bao giờ nước trong.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002