Khuôn thơm xa ngắm mấy năm qua;
Nay được chầu bên vẻ Tố Nga.
Mang tính xuề xoà riêng sẵn có;
Giấu lời quê vụng dám thờ ơ?
Ví hay Bạch tuyết thua hồng phấn,
Đâu lấy xanh râu đối trắng tờ.
Ước bỏ vui thừa cho thoả với,
Gót tiên nguyền bám sát hiên thơ