Chí khí cao vời trùm núi sông,
Miếu lưu tượng cũ sắc mây trùm.
Đề thơ nhớ lại chuyện năm ấy,
Rạng mặt làng văn mãi mãi còn.

tửu tận tình do tại