過橫山關有感

此地昔曾南北限,
欣今一統北南平。
巍關即壯山河色,
絕頂中分宇宙形。
戰壘已殘留古跡,
御碑長在作山靈。
行人莫嘆登林苦,
過此應知近帝城。

 

Quá Hoành Sơn quan hữu cảm

Thử địa tích tằng nam bắc hạn,
Hân kim nhất thống bắc nam bình.
Nguy quan tức tráng sơn hà sắc,
Tuyệt đỉnh trung phân vũ trụ hình.
Chiến luỹ dĩ tàn lưu cổ tích,
Ngự bi trường tại tác sơn linh.
Hành nhân mạc thán đăng lâm khổ,
Quá thử ưng tri cận đế thành.

 

Dịch nghĩa

Nơi đây xưa từng là giới hạn nam bắc
Nay mừng bắc nam thống nhất đã xong
Cửa ải cao đủ gây vẻ núi sông hùng tráng
Núi dựng đứng ở giữa chia hình vũ trụ
Chiến luỹ đã hỏng nay còn dấu cũ
Bia vua mãi ở đây là vật thiêng trên núi
Người đi đường đừng than lên rừng khổ
Qua đây là gần nơi kinh đô nhà vua


Bản chữ Hán ở đây theo 300 bài thơ Việt chữ Hán. Bản trong Nam Phong tạp chí (số 102) có một số sai khác được chú thích trong bài.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đây chốn Bắc Nam chia giới hạn
Nay mừng một cõi Bắc Nam thành
Ải cao tạo sắc non sông mới
Núi đứng chia phân vũ trụ hình
Chiến luỹ đã tàn còn dấu cũ
Bia vua vẫn đó tỏ oai linh
Dọc đường chớ bảo lên rừng khổ
Đi hết nơi này đến đế kinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giới hạn từng là nam bắc đây,
Bắc nam thống nhất đã xong rày,
Ải cao đủ vẻ non hùng tráng,
Núi đứng chia phân vũ trụ hai.
Chiến luỹ đã tàn còn dấu cũ,
Vật thiêng trên núi mãi bia đây,
Đi đường chớ than lên rừng khổ,
Kinh khuyết phải qua hết chốn nầy.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xưa chính đây là nam bắc tuyến
Nay về một mối thật mừng thay
Ải cao hùng tráng non sông đó
Núi dựng phân chia thế giới này
Luỹ chiến dậu hào đang rã mục
Bia rồng khí núi vẫn lừng bay
Khách lên chớ ngại leo đèo dốc
Tới đỉnh thành đô đã hiện bày

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời