30/11/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoành Sơn quan hữu cảm
過橫山關有感

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 01:47

 

Nguyên tác

此地昔曾南北限,
欣今一統北南平。
巍關即壯山河色,
絕頂中分宇宙形。
戰壘已殘留古跡,
御碑長在作山靈。
行人莫嘆登林苦,
過此應知近帝城。

Phiên âm

Thử địa tích tằng nam bắc hạn,
Hân kim nhất thống bắc nam bình.
Nguy quan tức tráng[1] sơn hà sắc,
Tuyệt đỉnh trung phân vũ trụ hình.
Chiến luỹ dĩ tàn lưu cổ tích,
Ngự bi trường tại tác sơn linh.
Hành nhân mạc thán đăng lâm[2] khổ,
Quá thử ưng tri cận đế thành.

Dịch nghĩa

Nơi đây xưa từng là giới hạn nam bắc
Nay mừng bắc nam thống nhất đã xong
Cửa ải cao đủ gây vẻ núi sông hùng tráng
Núi dựng đứng ở giữa chia hình vũ trụ
Chiến luỹ đã hỏng nay còn dấu cũ
Bia vua mãi ở đây là vật thiêng trên núi
Người đi đường đừng than lên rừng khổ
Qua đây là gần nơi kinh đô nhà vua

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đây chốn Bắc Nam chia giới hạn
Nay mừng một cõi Bắc Nam thành
Ải cao tạo sắc non sông mới
Núi đứng chia phân vũ trụ hình
Chiến luỹ đã tàn còn dấu cũ
Bia vua vẫn đó tỏ oai linh
Dọc đường chớ bảo lên rừng khổ
Đi hết nơi này đến đế kinh
Bản chữ Hán ở đây theo 300 bài thơ Việt chữ Hán. Bản trong Nam Phong tạp chí (số 102) có một số sai khác được chú thích trong bài.

Nguồn:
1. Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán, NXB Hội Nhà Văn, 2003
2. Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926
[1] Bản trong Nam Phong tạp chí chép là “túc tráng” 足壯.
[2] Bản trong Nam Phong tạp chí chép là “đăng lâm” 登臨.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Quá Hoành Sơn quan hữu cảm