Cỏ rậm nghìn núi chắn
Cửa quan mở giữa đường
Đời trước chia nam bắc
Ngày nay đường thông thương
Xong trận luỹ còn đổ
Gió xuân thổi kèn buồn
Xương khô vùi cỏ biếc
Giáo chìm toả rêu trơn
Núi Nghé bóng cây rợp
Hòn Yến con sóng dồn
Ngày hết nhìn thăm thẳm
Giúp đời tài vẫn suông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)