Tang thương mấy độ bỗng bừng giấc
Cốt đá nhô ra ngoài biển biếc
Trời bán âm dương, nửa tạnh mưa
Đường non kề biển, thông nam-bắc
Cõi nay, chiêng trống gác then vàng
Luỹ cũ, gió sương phong vẻ bạc
Bốn bể nay vui hội một nhà,
Lên đây, muôn thuở tình không khác.