Việc nước đang đà gặp khó khăn
Phải dùng lợi khí thử đem ngăn
Xin đưa bút nhọn ra làm kiếm
Hội rượu Hoàng Long quyết góp phần