Nhạn đưa mây tới lúc thu tàn,
Trở lại kinh đô tóc bạc lan.
Đền đáp trọn lòng, nên tự tín,
Méo tròn sướng miệng, kệ ai bàn.
Đời nhiều yêu lão cùng hiềm lão,
Người thích tranh nhàn lại chán nhàn.
Hẹn buổi yên hàn ngoài ải Bắc,
Say cùng Bành Trạch dạo Nam San.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)