送阮界軒北使

吾徒何暇詫輕肥,
虎穴收名又一奇。
身逐塞鴻衝北雪,
心如越鳥戀南枝。
十年故事杯中物,
萬里關河馬上詩。
兩國交歡無事日,
嶺南春信報歸期。

 

Tống Nguyễn Giới Hiên bắc sứ

Ngô đồ hà hạ sá khinh phì,
Hổ huyệt thu danh hựu nhất kỳ.
Thân trục tái hồng xung bắc tuyết,
Tâm như Việt điểu luyến nam chi.
Thập niên cố cực bôi trung vật,
Vạn lý quan hà mã thượng chi.
Lưỡng quốc giao hoan vô sự nhật,
Lĩnh mai xuân tín báo quy kỳ.

 

Dịch nghĩa

Bọn ta đâu có rỗi để khoe áo nhẹ ngựa béo,
Nhưng nổi tiếng vì vào hang hùm, lại là một việc lạ.
Thân theo chim hồng ngoài ải, xông pha tuyết bắc,
Mà lòng thì như chi Việt lưu luyến càn nam.
Rượu trong chén tiễn đưa bạn cũ mười năm,
Thơ làm trên lưng ngựa trong hành trình vạn dặm.
Ngày mà hai nước vui vẻ không có việc gì xảy ra,
Cũng là lúc hoa mai trên núi, sức giả mùa xuân, báo ngày hạn về.


Giới Hiên tức Nguyễn Trung Ngạn 阮忠彥 (1289-1370), tự Bang Trực, hiệu Giới Hiên. Ông là một nhà chính trị, một đại thần có tài, được xếp vào hàng những người phò tá có công lao tài đức đời Trần. Năm 1314, khi vua Trần Minh Tông lên nối ngôi, ông cùng Phạm Ngộ đi sứ sang nhà Nguyên báo tin và dâng cống.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Áo cừu ngựa béo nói chi nhàm,
Nổi tiếng hang hùm ấy mới cam.
Thân tựa cánh hồng xông tuyết bắc,
Lòng như chim Việt luyến cành nam.
Quan hà vạn dặm thơ trên ngựa,
Bạn cũ mười năm rượu tiễn tràn.
Hai nước vui vầy không có việc,
Ngày về mai núi báo xuân sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lại là nhầm chữ nhầm phiên âm.

1. 十年故事杯中物/Thập niên cố cực bôi trung vật. Cố cực , Cố sự/故事 hay Cố cựu/故舊nghĩa là bạn bè cũ
2. 嶺南春信報歸期/Lĩnh mai xuân tín báo quy kỳ. Lĩnh Nam hay Lĩnh Mai/嶺梅(mai Ngũ Lĩnh, cũng là tên một quan ải tại Ngũ Lĩnh)
3.Vạn lý quan hà mã thượng chi/萬里關河馬上詩/Thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Há khoe ngựa béo, bọn ta nhàn
Hang cọp dám vào được tiếng vang
Ngoài ải theo Hồng xông tuyết Bắc
Lòng như chim Việt mến cành Nam
Mười năm bạn cũ nâng ly tiễn
Vạn dặm thơ làm ruổi ải quan
Vô sự ngày vui hai nước ổn
Kỳ về xuân báo nở mai ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo cừu ngựa béo há khoe sang,
Hang cọp dám vào được tiếng vang,
Thân tựa cánh hồng xông tuyết bắc,
Lòng như chim Việt luyến cành nam.
Rượu trong chén tiễn đưa người cũ,
Lưng ngựa làm thơ ruổi ải quan,
Hai nước mong ngày không có sự,
Mai xuân cùng sứ khải hoàn vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời