Vàng anh, khung cửi, bống bang
Sẵn sàng bắt giết
Sẵn sàng đốt thiêu
Vì yêu, thêm tám vạn điều
Cũng đành nhắm mắt làm liều... thế thôi!

Ác sinh từ độ nước sôi
Thịt người hoá mắm
Thơm, hôi... tại trời?

Tội tình chi lắm Cám ơi
Ngẫn ngơ kiếp quạ
Lạc lời oan thiên.

Vì yêu Tấm cũng chẳng hiền
"Rạch mặt, khoét mắt"
Thét điên đòi chồng.

Duyên thì mỏng
Phận thì không
Gọt chân đến bật máu hồng
Giày ơi!

Bao nhiêu nàng Cám trên đời
Vẫn tin tiếng lục lạc rơi phía mình...