Một là chăm học
Hai biết lắng nghe
Ba không nghịch bẩn
Bốn thương bạn bè...

Bốn ngón vui xoè
Ngập ngừng ngón cái
Năm... đường lắm xe
Bé đi bên phải

Đếm rồi đếm lại
Năm ngón đều... ngoan!


27/10/1999