Tập thơ Trong trẻo trước mùa thu (NXB Văn học, 2004).