Giặc giã đời mô đã dẹp rồi,
Luỹ xưa còn đắp xóm mồ côi.
Đá xây quanh quất theo bờ biển,
Người ở cheo leo dưới cửa lôi.
Trông thấy thuyền tình ba bốn phía,
Vẳng nghe trống giục một đôi hồi.
Hỏi thăm tạo hoá bao giờ đó,
Thạch trận về đây mới đắp bồi.


Thôn lẻ Cổ Luỹ. Cổ Luỹ là một thôn nhỏ ven biển (Nghĩa An, Tư Nghĩa), ở đó có cửa biển còn gọi là cửa Cổ Luỹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]