Trước thành đồng trống lổng lồng lông,
Núi bút phê vân khéo lạ lùng.
Cây điểm ra hoa, hoa điểm nhuỵ,
Mây thành có sắc, sắc thành không.
Giang sơn đúc lại còn danh giá
Cốt cách xinh vầy tự hoá công.
Thêu dệt văn chương trên đế toạ,
Hơn mười hai cảnh giữa non sông.


Thiên Bút phê vân: bút trời phê chữ lên mây. Ngọn Thiên Bút thuộc địa phận làng Chánh Lộ (Nghĩa Chánh, Tư Nghĩa) dựng đứng giữa đồng ruộng, trông giống cây bút khổng lồ viết chữ lên mây.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989