Nói phô nghe cũng giỏi con giai
Vì nỗi không tiền hóa dở ngài
Khôn khéo dễ hầu bưng khắp miệng
Khen chê thôi cũng gác ngoài tai
Tính quen mặt đó, đà ghe kẻ
Song biết lòng cho, dễ mấy ai?
Đã thế thời thôi thôi mặc thế
Đi lâu rồi mới biết đường dài[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]