Tiêu sái tự nhiên ắt nhẹ mình,
Nài bao quyền cả áng công danh.
Vô tâm nước có gương soi bạc.
Đắc thú kho đầy gió mát thanh.
Trẻ dầu biết cơ tạo hoá,
Già lọ phục thuốc trường sinh.
Thanh nhàn dẫu được qua ngày tháng,
Non nước còn xem chốn hữu tình.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 8 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989