Tơ tóc chưa hề báo thửa sinh,
Già mà lũ, tủi nhiều hàng.
Chông gai biếng đến đường danh lợi,
Mặn lạt đà no mùi thế tình.
Sách một hai pho làm bậu bạn,
Rượu năm ba chén đối công danh.
Ngoài chưng phận ấy cầu chi nữa,
Còn một cầu xem thủa thái bình.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Tự thán 10 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]