Buồng văn đắp cửa lọn ngày thu,
Đèn sách nhàn làm thong thả nho.
Thua được toan chi cơ Hán Sở,
Nên chăng đành lẽ chuyện Thương Chu.
Say mùi đạo, chè ba chén,
Tả lòng phiền, thơ bốn câu.
Khó miễn vui, chăng thửa trách,
Vì chưng đời có chúa Đường Ngu.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 122 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]