Làm người chen chúc nhọc đua hơi,
Chẳng khác nhân sinh ở gửi chơi.
Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoát,
Áng phồn hoa sá lại phai.
Hoa càng tươi tốt thời hoa rữa,
Nước chứa cho đầy ắt nước vơi.
Mới biết doanh hư là có số,
Ai từng dời được đạo trời?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 15 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989