Lánh trần, náu đến chốn sơn lâm,
Lá thông đàn, tiếng trúc cầm.
Sách cũ ngày tìm người hữu đạo,
Trì thanh đêm dưỡng nguyệt vô tâm.
Say hết tấc lòng hồng hộc,
Hỏi làm chi sự cổ câm (kim).
Thế sự dù ai hay bịn rịn,
Sen kia nào có lệ chi lầm.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 25 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989