Chập tối trời vừa mọc đẩu tinh,
Ban hôm trống một mới sơ canh,
Đầu nhà khói toả lồng sương bạc,
Sườn núi chim về ẩn lá xanh.
Tuần điếm kìa làng khua mõ cá,
Dâng hương, nọ kẻ nện chày kình.
Nhà nam, nhà bắc đều no mặt,
Lừng lẫy róng ca khúc thái bình.


Sách Văn đàn bảo giám ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Vịnh năm canh.

Nguồn: Hồng Đức quốc âm thi tập, NXB Văn hoá, 1982