Con tạo ghen ai những quấy rầy,
Quan hà muôn dặm kẻ riêng tây.
Gương thiềm ngắm bóng năm hầu nửa,
Thư nhạn mong tin tháng đã đầy.
Xuân vắng vườn đào màu phấn nhạt,
Thu qua bờ liễu vóc sương gầy.
Chung tình hai chữ khen ai đặt,
Một giấc phần du tỉnh lại say.


Quách Tấn cho bài thơ này là khuyết danh. Có tài liệu cho là của Nguyễn Bá Huân.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007