Vinh hoa nhiều thấy khách đăm chiêu,
Bần tiện ai là kẻ trọng yêu.
Của đến nước xa nên quý giá,
Người lìa quê cũ lấy làm xiêu.
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
Thấy loạn thì hay đời Thuấn Nghiêu.
Phúc gặp ngần nào ấy mệnh,
Làm chi đua nhọc tốn công nhiều.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 63 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]